Anh, P. T. V. ., T. C. . Minh, N. T. T. . Loan, N. T. . Ngan, N. V. . Truong, N. K. . Giang, N. T. Q. . Nga, và T. T. . Tung. “3. The Effects of KEM CON ONG and KEM TRI BONG Creams on Thermal Burn in Rats”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, vol 166, số p.h 5E12, Tháng Năm 2023, tr 20-28, doi:10.52852/tcncyh.v166i5E12.1524.