Khải, T. Q. ., N. M. . Phương, P. H. . Vân, P. M. . Quân, T. T. H. . Như, N. Đức . Trí, N. B. T. . Huy, N. M. . Cường, L. T. . Nguyên, N. H. T. . Hưng, và T. V. . Vi. “20. So sánh Hai Thang điểm Vesikari Và Clark Trong đánh Giá mức độ nặng Tiêu chảy cấp Do Rotavirus”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, vol 168, số p.h 7, Tháng Tám 2023, tr 179-87, doi:10.52852/tcncyh.v168i7.1807.