Bac, N. H., và H. Long. “Association of Sexual Behaviours and Premature Ejaculation”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, vol 141, số p.h 5, Tháng Chín 2021, tr 53-60, doi:10.52852/tcncyh.v141i5.185.