Hùng, N. D. ., N. D. . Huề, L. T. . Dũng, và N. N. . Quang. “U Xơ thể Xơ cứng tại xương sườn: Báo cáo Ca lâm sàng Và Y văn”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, vol 142, số p.h 6, Tháng Sáu 2021, tr 152-7, doi:10.52852/tcncyh.v142i6.200.