Anh, T. Q., P. T. T. Trang, và D. V. M. Ha. “Health-Related Quality of Life and Some Associated Factors Among the Elderly Living in Three Communes of Ha Nam Province, 2019”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, vol 141, số p.h 5, Tháng Chín 2021, tr 81-89, doi:10.52852/tcncyh.v141i5.214.