Công, M. T. ., T. B. . Minh, P. T. . Thảo, T. T. . Oanh, N. T. T. . Liên, P. V. . Đếm, và N. T. . Nam. “2. Độ nhạy của Tiêu chuẩn EULAR/ACR 2019, SLICC 2012 Và ACR 1997 Trong chẩn đoán Lupus Ban đỏ hệ thống Trẻ Em”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, vol 176, số p.h 3, Tháng Năm 2024, tr 8-15, doi:10.52852/tcncyh.v176i3.2275.