Thư, T. T. A. ., V. K. . Linh, H. Trần Khánh, P. T. T. . Thủy, V. A. . Tuấn, L. T. . Hương, H. H. . Vũ, và T. N. . Đăng. “27. Thử nghiệm đo lường nồng độ phơi nhiễm bụi PM2.5 Cá nhân tại thành phố Hồ Chí Minh”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, vol 176, số p.h 3, Tháng Năm 2024, tr 232-41, doi:10.52852/tcncyh.v176i3.2283.