Ha, T. T., B. V. . Chung, P. T. . Van Anh, N. T. . Ngoc, và D. T. T. Hang. “Acute and Subchronic Oral Toxicity Assessments of BTL Tea in Experimental Animals”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, vol 148, số p.h 12, Tháng Chạp 2021, tr 48-57, doi:10.52852/tcncyh.v148i12.255.