Van Anh, P. T., T. T. Ha, T. M. Nguyet, và D. T. T. Hang. “Subchronic Oral Toxicity of Rabella Powder in Experimental Rats”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, vol 148, số p.h 12, Tháng Chạp 2021, tr 78-85, doi:10.52852/tcncyh.v148i12.346.