Nga , N. T. Q. ., và N. T. . Van. “Late Surfactant Replacement Therapy and Its Efficacy on Severe Bronchopulmonary Dysplasia in National Children Hospital”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, vol 148, số p.h 12, Tháng Chạp 2021, tr 152-7, doi:10.52852/tcncyh.v148i12.422.