Van Anh, . P. T. ., N. V. . Dam, N. V. . Dat, P. T. . Ky, N. T. . Thong, D. T. . Ngoan, và D. T. T. . Hien. “Acute and Sub-Chronic Oral Toxicities of DA.AMLODEPON HVD Hard Capsule in Experimental Animals”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, vol 148, số p.h 12, Tháng Chạp 2021, tr 58-67, doi:10.52852/tcncyh.v148i12.432.