Hương, P. T. M. ., N. N. . Anh, L. T. T. . Xuân, N. T. . Thảo, P. T. . Quân, N. Q. . Doanh, L. T. . Hương, N. X. Phúc, N. N. . Thanh, và T. T. K. . Nhung. “Kiến thức bệnh bụi phổi Silic của người Lao động Và một số yếu tố Liên Quan tại Hai Công Ty ở Đồng Nai năm 2020”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, vol 144, số p.h 8, Tháng Tám 2021, tr 329-40, doi:10.52852/tcncyh.v144i8.450.