Quang, L. H. ., L. T. . Hương, N. T. T. . Liễu, D. T. T. . Hiền, và N. T. . Ninh. “Điều kiện an toàn vệ Sinh thực phẩm tại bếp ăn bán Trú Trong các trường học của thành phố Thanh Hóa năm 2020”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, vol 144, số p.h 8, Tháng Tám 2021, tr 370-7, doi:10.52852/tcncyh.v144i8.477.