Chung, L. T. K. ., B. T. M. . Hạnh, Đào X. . Đạt, T. T. . Linh, và N. Đăng . Vững. “Một đánh Giá về Khả năng tương đồng kết Quả xét nghiệm công thức máu”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, vol 144, số p.h 8, Tháng Tám 2021, tr 155-6, doi:10.52852/tcncyh.v144i8.478.