Thăng, C. V. ., L. T. . Hoàn, và L. V. T. . Hương. “Kiến thức về quản Lý chất thải rắn của nhân Viên Y Tế tại Ba Bệnh viện tại Hà Nội năm 2018”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, vol 144, số p.h 8, Tháng Tám 2021, tr 387-93, doi:10.52852/tcncyh.v144i8.480.