Van Anh, P. T. ., N. P. . Thanh, D. T. . Duong, N. T. . Thuy, D. T. N. . Mai, N. D. L. . Chi, N. Q. . Thai, H. X. . Ba, H. T. . Huong, T. N. . Anh, D. C. . Thanh, và N. T. . Phuong Anh. “Efficacy and Safety of Trang Phuc Linh Plus Tablets in Patients With Irritable Bowel Syndrome-Diarrhea”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, vol 148, số p.h 12, Tháng Chạp 2021, tr 68-77, doi:10.52852/tcncyh.v148i12.588.