Huy, T. L. ., và P. D. . Manh. “Primary Left Atrial Angiosarcoma Mimicking Pericarditis: A Case Report and Review of the Literature”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, vol 148, số p.h 12, Tháng Chạp 2021, tr 115-21, doi:10.52852/tcncyh.v148i12.590.