Yen, H. T. ., T. T. . Tung, và D. T. T. . Hien. “The Evaluation of Acute and Subchronic Toxicities of An Phu Khang Capsules in Experimental Animals”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, vol 148, số p.h 12, Tháng Chạp 2021, tr 86-95, doi:10.52852/tcncyh.v148i12.615.