Hậu, H. T. ., N. V. . Trung, và L. T. . Hội. “Đặc điểm dịch tễ, lâm sàng của bệnh nhân nhiễm Rickettsia tại một số bệnh viện Khu vực đồng bằng sông Cửu Long từ tháng 5/2018 đến tháng 10/2019”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, vol 151, số p.h 3, Tháng Ba 2022, tr 122-8, doi:10.52852/tcncyh.v151i3.620.