Van Anh, P. T. ., N. V. . Dam, P. T. . Ky, V. V. . Hang, và D. T. T. . Hang. “The Study of Acute and Subchronic Toxicities of Da Dai Trang HVD Capsules in Experimental Animals”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, vol 148, số p.h 12, Tháng Chạp 2021, tr 7-15, doi:10.52852/tcncyh.v148i12.773.