Xuan, L. T. ., L. T. N. . Ngoc, T. Q. Minh, V. V. . Hang, P. T. . Van Anh, và D. T. T. . Hien. “Sub-Chronic Oral Toxicity Study of ‘Phong Thap Dan’ Tablets in Experimental Animal”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, vol 148, số p.h 12, Tháng Chạp 2021, tr 24-31, doi:10.52852/tcncyh.v148i12.776.