Huy, T. L., và T. D. Anh. “A Case of Primary Breast Diffuse Large B Cell Lymphoma”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, vol 148, số p.h 12, Tháng Chạp 2021, tr 102-7, doi:10.52852/tcncyh.v148i12.787.