Huy , T. L. ., và N. V. . Ty. “Evaluating the Result of Sphincteric-Preserving Surgery (Parks Procedure) for Low Rectal Cancer”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, vol 148, số p.h 12, Tháng Chạp 2021, tr 134-40, doi:10.52852/tcncyh.v148i12.788.