Tuan, P. M. ., và D. T. Vu. “ST-Elevation Myocardial Infarction Complicated by Cardiac Arrest in a Young Patient With Familiar Dyslipidemia”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, vol 148, số p.h 12, Tháng Chạp 2021, tr 141-5, doi:10.52852/tcncyh.v148i12.789.