Nga, N. T. Q., và P. T. Nguyen. “1. Clinical and Preclinical Characteristics of Neonates With Congenital Syphilis in the National Center of Vietnam National Children’s Hospital”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, vol 161, số p.h 12E11, Tháng Chạp 2022, tr 1-8, doi:10.52852/tcncyh.v161i12E11.929.