Anh, P. T. V., V. V. . Hang, D. T. Duong, T. V. Quang, L. Quan, N. H. Van, N. T. V. Hue, D. T. Sy, N. P. Tri, N. T. V. Anh, D. T. P. Hao, N. T. Minh, và D. D. Linh. “2. The Effect of ‘Dong Trung Ha Thao Sapa’ Hard Capsules in the Uterus of Ovariectomized Mice”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, vol 161, số p.h 12E11, Tháng Chạp 2022, tr 9-19, doi:10.52852/tcncyh.v161i12E11.939.