Hà , Nguyễn Thị Thu, và Nguyễn Thị Thanh Tú. “12. Tác dụng điều trị Viêm Quanh khớp Vai đơn thuần của bài thuốc ‘Cát căn Gia truật ý Dĩ nhân thang’ ”. Tạp chí Nghiên cứu Y học 158, no. 10 (Tháng Mười 11, 2022): 94-102. Truy cập Tháng Giêng 26, 2023. https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/1031.