Tuấn, Nguyễn Văn, Trần Thị Thu Hà, và Nguyễn Hoàng Yến. “12. Đặc điểm Stress Và chiến lược đối Phó ở Thanh thiếu Niên rối loạn Lo âu Lan Toả”. Tạp chí Nghiên cứu Y học 160, no. 12V1 (Tháng Giêng 10, 2023): 77-86. Truy cập Tháng Sáu 12, 2024. https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/1103.