Hương, Phí Thị Quỳnh, Võ Trương Như Ngọc, Phùng Thị Thu Hằng, Nguyễn Thị Bích Ngọc, và Đỗ Thị Thanh Toàn. “8. Tổng Quan hệ thống Và phân tích gộp hiệu Quả của thiết bị phân tích độ Rung khớp Trong chẩn đoán rối loạn khớp thái dương hàm”. Tạp chí Nghiên cứu Y học 160, no. 12V1 (Tháng Giêng 10, 2023): 40-52. Truy cập Tháng Ba 21, 2023. https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/1106.