Tú, Nguyễn Thị Thanh, và Nguyễn Thị Thanh Vân. “33. Tác dụng giảm đau Và Co hồi tử Cung của ‘Cao lỏng Sinh hóa’ Trên sản phụ Sau đẻ thường”. Tạp chí Nghiên cứu Y học 160, no. 12V1 (Tháng Giêng 10, 2023): 254-263. Truy cập Tháng Hai 24, 2024. https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/1114.