Linh, Lê Hồng Hoài, Nguyễn Ngọc Minh, và Tăng Kim Hồng. “38. Vận động thể lực Và các yếu tố Liên Quan ở học Sinh Trung học Cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022”. Tạp chí Nghiên cứu Y học 160, no. 12V1 (Tháng Giêng 10, 2023). Truy cập Tháng Ba 5, 2024. https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/1175.