Hoa, Nguyen Thanh, và Nguyen Manh Ha. “24. Unfertilized Oocytes After Intracytoplasmic Sperm Injection and women’s Age”. Tạp chí Nghiên cứu Y học 161, no. 12E11 (Tháng Ba 14, 2023): 209-218. Truy cập Tháng Sáu 20, 2024. https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/1324.