Hùng, Nguyễn Duy, và Nguyễn Phương Lan. “Đặc điểm hình ảnh cộng hưởng từ bất thường dây thần Kinh VIII ở bệnh nhân Nghe kém tiếp nhận bẩm Sinh”. Tạp chí Nghiên cứu Y học 140, no. 4 (Tháng Sáu 9, 2021): 69-77. Truy cập Tháng Tám 3, 2021. https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/134.