Công, Mai Thành, Nguyễn Thị Diệu Thúy, và Phó Hồng Điệp. “Tổn thương bọng nước xuất huyết ở Trẻ bị Ban xuất huyết Henoch Schönlein”. Tạp chí Nghiên cứu Y học 140, no. 4 (Tháng Sáu 9, 2021): 78-84. Truy cập Tháng Bảy 31, 2021. https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/135.