Hùng, Nguyễn Duy, và Vương Kim Ngân. “Giá trị của cộng hưởng từ Trong dự đoán độ Mô học của U màng não vùng góc cầu tiểu não”. Tạp chí Nghiên cứu Y học 140, no. 4 (Tháng Sáu 9, 2021): 103-108. Truy cập Tháng Bảy 31, 2021. https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/138.