Hà, Trần Thu, Nguyễn Văn Huy, Trương Như Hân, và Trần Vân Khánh. “6. Nghiên cứu mối Liên Quan giữa kiểu Gen CYP1B1 với kiểu hình ở bệnh nhân glôcôm bẩm Sinh Nguyên phát”. Tạp chí Nghiên cứu Y học 160, no. 12V1 (Tháng Giêng 10, 2023): 40-45. Truy cập Tháng Tư 21, 2024. https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/1392.