Linh, Đào Nguyễn Hà, Nguyễn Văn Huy, Phạm Trọng Văn, và Trần Vân Khánh. “7. Đặc điểm lâm sàng Và đột biến Gen RB1 ở bệnh nhân U Nguyên bào Võng mạc một mắt”. Tạp chí Nghiên cứu Y học 160, no. 12V1 (Tháng Giêng 10, 2023): 46-53. Truy cập Tháng Ba 21, 2023. https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/1394.