Thị Quỳnh Nhung, Bùi, Phạm Thị Vân Anh, Nguyễn Trọng Thông, Lương Ngọc Cương, và Mai Phương Thanh. “31. Tác dụng chống Xơ Gan của Vismisco Trên Mô hình gây Xơ Gan bằng Carbon Tetrachloride Trên chuột nhắt trắng”. Tạp chí Nghiên cứu Y học 162, no. 1 (Tháng Giêng 31, 2023): 272-279. Truy cập Tháng Bảy 19, 2024. https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/1407.