Luân, Phạm Thành, Vũ Minh Anh, Nguyễn Bích Diệp, Nguyễn Thu Trang, Nguyễn Thị Minh Tâm, Hoàng Đình Cảnh, và Lê Minh Giang. “Trầm cảm ở người bệnh điều trị Methadone Và Buprenorphine tại một số tỉnh miền Núi phía Bắc Việt Nam: Tỷ lệ Và các yếu tố Liên Quan”. Tạp chí Nghiên cứu Y học 140, no. 4 (Tháng Sáu 9, 2021): 143-154. Truy cập Tháng Bảy 31, 2021. https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/143.