Thiện, Đặng Thị Hồng, Ngô Toàn Anh, và Nguyễn Bảo Giang. “U Xơ tử Cung Ký Sinh vào Phúc mạc thành bụng Sau phẫu thuật nội Soi bóc U Xơ tử Cung Có dùng máy nghiền bệnh phẩm”. Tạp chí Nghiên cứu Y học 140, no. 4 (Tháng Sáu 9, 2021): 188-193. Truy cập Tháng Tám 3, 2021. https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/148.