Tuấn, Vũ Anh, Nguyễn Thị Hà Giang, và Đặng Thị Ngọc Dung. “Nghiên cứu sự biến đổi nồng độ LP-PLA2, APO A-I, APO B, tỷ số APO B/APO A-I huyết Thanh Trong bệnh động mạch vành”. Tạp chí Nghiên cứu Y học 140, no. 4 (Tháng Sáu 9, 2021): 194-202. Truy cập Tháng Tám 3, 2021. https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/149.