Xoan, Nguyễn Thị, Ngô Văn Ngàn, Nguyễn Hoàng Thịnh, Quản Thị Bích Thìn, Nguyễn Duy Trinh, và Nguyễn Xuân Hiền. “19. Xoắn lách lạc chỗ: Nguyên nhân đau bụng hiếm gặpXoắn lách lạc chỗ: Nguyên nhân đau bụng hiếm gặp”. Tạp chí Nghiên cứu Y học 170, no. 9 (Tháng Mười 30, 2023): 173-178. Truy cập Tháng Bảy 19, 2024. https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/1927.