Hùng, Nguyễn Duy, Nguyễn Duy Huề, Lê Thanh Dũng, và Nguyễn Nhật Quang. “U Xơ thể Xơ cứng tại xương sườn: Báo cáo Ca lâm sàng Và Y văn”. Tạp chí Nghiên cứu Y học 142, no. 6 (Tháng Sáu 30, 2021): 152-157. Truy cập Tháng Chín 26, 2021. https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/200.