Bac, Nguyen Hoai, và Hoang Long. “The Correlation Between Sexual Behaviors and Sexual Transmitted Diseases in Men”. Tạp chí Nghiên cứu Y học 141, no. 5 (Tháng Chín 30, 2021): 46-52. Truy cập Tháng Mười 23, 2021. https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/212.