Anh, Tran Quynh, Pham Thi Thu Trang, và Do Vu Minh Ha. “Health-Related Quality of Life and Some Associated Factors Among the Elderly Living in Three Communes of Ha Nam Province, 2019”. Tạp chí Nghiên cứu Y học 141, no. 5 (Tháng Chín 30, 2021): 81-89. Truy cập Tháng Mười 23, 2021. https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/214.