Ha, Tran Thai, Bui Viet Chung, Pham Thi Van Anh, Nguyen Thi Ngoc, và Dinh Thi Thu Hang. “Acute and Subchronic Oral Toxicity Assessments of BTL Tea in Experimental Animals”. Tạp chí Nghiên cứu Y học 148, no. 12 (Tháng Chạp 31, 2021): 48-57. Truy cập Tháng Chín 27, 2022. https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/255.