Van Anh, Pham Thi, Tran Thai Ha, Ta Minh Nguyet, và Dinh Thi Thu Hang. “Subchronic Oral Toxicity of Rabella Powder in Experimental Rats”. Tạp chí Nghiên cứu Y học 148, no. 12 (Tháng Chạp 31, 2021): 78-85. Truy cập Tháng Mười 6, 2022. https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/346.