Dung, Tran Ngoc, Tran Bao Long, Luu Quang Dung, Nguyen Thi Thu Vinh, và Nguyen Duc Phan. “Results of Surgical Treatment of Anal Sphincter Injury Following Vaginal Delivery at Hanoi Medical University Hospital: A Case Series Report”. Tạp chí Nghiên cứu Y học 148, no. 12 (Tháng Chạp 31, 2021): 146-151. Truy cập Tháng Mười 2, 2023. https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/381.