Nga , Nguyen Thi Quynh, và Nguyen Thi Van. “Late Surfactant Replacement Therapy and Its Efficacy on Severe Bronchopulmonary Dysplasia in National Children Hospital”. Tạp chí Nghiên cứu Y học 148, no. 12 (Tháng Chạp 31, 2021): 152-157. Truy cập Tháng Chín 27, 2022. https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/422.