Van Anh, Pham Thi, Nguyen Van Dam, Nguyen Van Dat, Pham Thanh Ky, Nguyen Trong Thong, Dao Thi Ngoan, và Dang Thi Thu Hien. “Acute and Sub-Chronic Oral Toxicities of DA.AMLODEPON HVD Hard Capsule in Experimental Animals”. Tạp chí Nghiên cứu Y học 148, no. 12 (Tháng Chạp 31, 2021): 58-67. Truy cập Tháng Chín 27, 2022. https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/432.